Tylko ten, kto wędruje odnajduje nowe ścieżki

Przysłowie norweskie

Jeśli

Nie radzisz sobie ze smutkiem i przygnębieniem, lękiem, wstydem, nadmiarową złością, czujesz bezsilność, utraciłeś nadzieję, odczuwasz samotność, przeżywasz żal po stracie, doświadczasz poczucia winy, poczucia krzywdy

Masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi – zarówno w związkach jak i innych relacjach (praca, rodzina, przyjaciele)

Czujesz się gorszy niż inni lub jesteś zbyt krytyczny i surowy wobec siebie

Przeżywasz trudności w podejmowaniu decyzji, realizacji zadań, doświadczasz wypalenia zawodowego, przemęczenia i nadmiernego stresu

Doświadczasz kryzysu życiowego (trauma, załamanie emocjonalne, utrata bliskiej osoby, zdrowia, pracy, związku)

Masz poczucie, że tracisz kontrolę nad jedzeniem, życiem seksualnym, zakupami, korzystaniem z Internetu…

Czujesz, że na twoje życie mają wpływ przeszłe urazowe doświadczenia

Wydaje ci się, że twoje życie nie jest satysfakcjonujące, nie jest takie jakiego pragniesz

Przeżywasz trudności w bliskim związku, parze, małżeństwie

Doświadczasz trudności w swojej rodzinie, trudności wychowawczych, relacyjnych

Doświadczasz innych trudności, które chciałbyś z kimś omówić, lub masz wątpliwości czy są to problemy, w których możliwa jest pomoc jaką oferujemy. Rozważymy to wspólnie na konsultacji i zaproponujemy optymalną formę pomocy

zapraszamy na konsultację

Poznaj naszą ofertę

Zadzwoń, by umówić konsultację

666-167-401
Konsultacja

Zawsze poprzedza terapię. Spotkanie z psychoterapeutą, który podczas 1-2 spotkań pomoże określić problemy oraz przedstawi możliwy zakres i rodzaj współpracy.
Terapeuta na podstawie uważnej rozmowy i analizy zgłaszanych trudności przedstawi Klientowi swój sposób rozumienia jego trudności, zaproponuje optymalne kierunki i omówi możliwości oraz uzgodni z Pacjentem adekwatną formę pomocy spośród naszej oferty.

Współpracujemy także z innymi specjalistami, do których w razie potrzeby przekierowujemy lub włączamy ich w proces psychoterapii (m.in. psychiatra, dietetyk, psychoonkolog, terapeuta uzależnień, psycholog specjalista od problemów związanych z bezpłodnością i inni).

Czas trwania konsultacji 50 minut, koszt 140 – 160 zł.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób: tej, która przeżywa trudności i podejmuje terapię oraz psychoterapeuty, który będzie prowadził terapię i stwarzał warunki do pokonywania trudności i dokonywania zmian. Połączenie motywacji, zaangażowania, oczekiwań klienta z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami terapeuty pozwala osiągnąć potrzebne zmiany. Uzgodnimy cele i sposoby pracy. W ramach kontraktu psychoterapeutycznego ustalimy również zasady dotyczące poufności, ilości spotkań, zasad dotyczących płatności i odwoływania spotkań. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedzają 1-2 konsultacje.

Czas trwania sesji psychoterapeutycznej 50 minut, cena 140 – 160 zł.

Psychoterapia dla par i małżeństw
Psychoterapia dla par i małżeństw to spotkania z psychoterapeutą dla dwóch osób będących intymnym w związku. Gdy ludzie są razem, ale nie są szczęśliwi, nie potrafią się porozumieć
ponieważ:

 • coś się zmieniło w ich życiu,
 • oddalili się od siebie,
 • doszło do zdrady,
 • pojawia się gniew i agresja,
 • są rozczarowani związkiem,
 • chcieliby być szczęśliwsi razem.

To dobry moment by przy pomocy specjalisty na nowo się usłyszeć, zrozumieć, wyrazić wzajemne żale i urazy i popracować nad rozwiązaniami, nad ulepszaniem związku, poprawą komunikacji, odzyskiwaniem utraconej bliskości.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie (w zależności od problemów).

Czas trwania sesji terapii dla pary 80 minut, cena 230 zł

Psychoterapia rodzinna
Psychoterapia rodzinna to forma pomocy, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę.
Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy terapeutycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Z drugiej strony, także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego.
Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie. Poszukujemy zrozumienia aktualnych problemów i tworzymy warunki do zmiany.
Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić.
Terapia rodzinna jest sytuacją dobrowolną i niezbędna jest w niej współpraca wszystkich zainteresowanych, co nie oznacza, że nie można mieć wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii.
W zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci, jest to uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie.
Częstotliwość oraz czas trwania terapii: na ogół spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, a terapia rozłożona jest na około 10-15 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę.
Czas trwania sesji – 90 minut, cena 260 zł
Psychoterapia dla młodzieży
Psychoterapia adolescenta ukierunkowana jest na rozwój i wzmacnianie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli oraz dojrzalszych sposobów prowadzenia komunikacji. Ma ona na celu rozwijanie zachowań adaptacyjnych, umiejętności rozpoznawania przeżywanych emocji oraz rozumienia ich źródeł. Towarzyszy temu praca nad zmianą wzorca wchodzenia młodego człowieka w relacje i sposobu ich przeżywania, a do tego niezmiernie ważne jest zdobycie jego zaufania i zbudowanie więzi w relacji terapeutycznej. To wszystko sprawia, iż terapia mająca wprowadzić trwałe zmiany, musi być procesem długotrwałym, a wypracowywane efekty nie pojawiają się natychmiast.
Równie ważnym elementem jest prowadzona równolegle praca z rodziną, której celem jest nie tylko udzielenie rodzicom wsparcia i zwiększenie ich kompetencji wychowawczych, ale i wypracowanie nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji, zyskanie lepszego rozumienia motywów swojego działania i działania innych, a także poprawa relacji między członkami rodziny związana z większą życzliwością i szacunkiem dla potrzeb innych osób.

Sesja trwa 50 minut, cena 170 zł.

Psychoterapia grupowa

Systematyczne uczestnictwo w cyklicznych i regularnych potkaniach w 8 osobowej grupie prowadzonej przez psychoterapeutę. W grupie spotykają się osoby z podobnymi problemami. Zmiana, którą można uzyskać uczestnicząc w terapii grupowej zachodzi wskutek odziaływań terapeuty, zaangażowania klienta oraz procesu grupowego. Pracując nad swoimi problemami w grupie pacjent ma możliwość doświadczyć poczucia wspólnoty i podobieństw, ale także odrębności swojego świata. Ma możliwość otrzymywać wsparcie grupy i uczyć się wspierać samego siebie.
Kwalifikację do grupy poprzedza konsultacja indywidualna, która pozwala rozwiać wątpliwości dotyczące przeciwskazań do uczestnictwa w terapii grupowej.

Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 8 miesięcy. Czas trwania sesji psychoterapii grupowej 2,5 godz. koszt 80 zł.

Interwencja kryzysowa
Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Pomaga odnaleźć się w trudnej, życiowej sytuacji i zmobilizować zasoby niezbędne do lepszego poradzenia sobie.
Czasami wyjściu z kryzysu pojawia się potrzeba kontynuowania kontaktu w formie psychoterapii.

Czas trwania sesji 50 minut, cena 140 – 160 zł.

Porada psychologiczna i wsparcie

Porada psychologiczna jest przeznaczona dla osób, które poszukują wsparcia i doraźnej pomocy w rozwiązaniu konkretnych, bieżących problemów życiowych. Polega na zasięgnięciu opinii specjalisty, gdy ze względu okoliczności życiowe znajdziemy się w trudnej sytuacji (lub gdy w takiej sytuacji znajdzie się bliska nam osoba). Porada psychologiczna służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, często też ułożeniu konkretnego planu działania.
Typowe obszary, których może dotyczyć ta forma pomocy to:

 • problemy rodzinne (w związku, w relacjach z dziećmi, związane z chorobą bliskiej osoby),
 • kryzysy życiowe (związane z utratą zdrowia, pracy, bliskiej osoby, starzeniem się, żałobą),
 • ważne zmiany w życiu – rodzicielstwo, zawarcie małżeństwa, rozwód,
 • trudności w pracy (np. mobbing),
 • uzależnienie bliskiej osoby.

Porada psychologiczna nie jest psychoterapią, może natomiast stanowić wstęp do psychoterapii.
Gdy wyżej wymienione trudności mają charakter „ostry” porada psychologiczna nabiera charakteru interwencji kryzysowej.

Czas trwania sesji 50 minut, cena 140 – 160 zł.

Terapia przez Skype’a
Oferta dla osób spoza Warszawy lub nie mogących przyjechać do naszego Ośrodka. Spotkania indywidualne 50 min. – cena 140 – 160 zł. lub dla pary 80 min. – cena 220-240 zł
Superwizja dla psychoterapeutów

Dla psychoterapeutów, studentów psychoterapii oraz psychologów.
Spotkanie dwójki (lub grupy) psychoterapeutów, z których jeden (certyfikowany superwizor) jest bardziej doświadczony i gotowy do dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii. Rolą superwizora jest pomoc terapeucie w analizowaniu i rozwiązywaniu trudności merytorycznych, osobistych, relacyjnych w prowadzonych w przez niego procesach terapeutycznych. Superwizja służy monitorowaniu i korygowaniu przebiegu oraz efektów procesu. Ułatwia psychoterapeucie bycie lepiej zorientowanym co dzieje się w terapii, w relacji terapeutycznej oraz w nim samym, aby dzięki temu mógł lepiej pomagać pacjentowi. Podobnie jak psychoterapia superwizja również przebiega z uwzględnieniem zasady poufności.
Częstotliwość oraz czas trwania superwizji zależy od potrzeb superwizanta (lub grupy superwizyjnej). Cena zależy od powyższych – do ustalenia z superwizorem
Oferujemy zniżki dla studentów psychoterapii oraz w przypadku regularnej współpracy.

W czym pomagamy

Trudności w radzeniu sobie ze stresem

Nerwica, lęk, zaburzenia lękowe, napady paniki, niepokój

Depresja, smutek, żałoba, żal po stracie

Gniew i agresywne zachowania

Zachowania autodestrukcyjne (zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne, samookaleczanie, negatywny stosunek do siebie)

Problemy rodzinne i wychowawcze

Problemy w związkach

Trudności w relacjach

Problemy niepłodności i bezdzietnościi

Poczucie krzywdy, poczucie winy, wstyd, samotność, niskie poczucie wartości, brak asertywności

Problemy DDA i DDD (Dorosłe dzieci alkoholików, Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)

Zaburzenia osobowości

Trauma, PTSD, CPTSD

Nasze standardy
Psychoterapia, którą świadczymy w Ośrodku Psychoterapii Podróż jest profesjonalna, oparta na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Jest zgodna z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jakie stosujemy a także z najnowsza wiedzą.
Przestrzegamy kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty. Mamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Regularnie poddajemy superwizji naszą pracę. Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Polska Federacja Psychoterapii i inne)

Zespół

Jesteśmy zgranym zespołem wykształconych i doświadczonych specjalistów; psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, superwizorów. Nasze kwalifikacje potwierdzają odpowiednie certyfikaty i dyplomy. Mamy doświadczenie w pracy w różnych instytucjach, szpitalach, ośrodkach. Przynależymy do stowarzyszeń zawodowych i bezwzględnie przestrzegamy kodeksów etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty. Zapewniamy profesjonalizm, bezpieczeństwo i dyskrecję

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. Sięgamy do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

ARTYKUŁY

Zachęcamy do czytania artykułów pisanych przez psychoterapeutów z naszego zespołu, które pomogą lepiej rozumieć samego siebie i innych ludzi wokół.
Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej przestrzegany przez Psychoterapeutów Ośrodka Psychoterapii Podróż

Terapia samouszkodzeń

Terapia samouszkodzeń

Samouszkodzenie oznacza zamierzone, przeprowadzone z własnej woli i stanowiące niewielkie zagrożenie dla życia uszkodzenie własnego ciała, które nie jest akceptowane społecznie.

10 najczęstszych obaw

10 najczęstszych obaw

jakie wymieniają osoby, które nie podejmują psychoterapii, mimo, że jej potrzebują

kontakt

Zapraszamy do kameralnego OŚRODKA PSYCHOTERAPII PODRÓŻ, mieszczącego się na zielonych Starych Bielanach w dyskretnej lokalizacji na parterze kamienicy przy cichej uliczce, w odległości pięciominutowego spaceru od stacji metra Stare Bielany. Przyjmujemy w przytulnych, wygłuszonych gabinetach. Pracujemy również w soboty i w niedziele.

Możliwość spotkań przez Skype’a.

ul. Skalbmierska 21/2, Warszawa
wejście od ul. Grodeckiego
(5 minut spacerem od stacji metra Stare Bielany)

telefon czynny w godz. 10.00 -20.00
(jeśli nie odbierzemy, to zawsze oddzwaniamy, czytamy i odpisujemy na SMS)

666-167-401
mail:
Pracujemy 7 dni w tygodniu;
pon. – pt. godz. 9.00.- 21.00, sob. – niedz. godz. 9.00. – 18.00

Informujemy, że płatność przyjmujemy tylko w gotówce. Jest także możliwość opłacenia sesji przelewem na konto, co najmniej 3 dni przed spotkaniem.

Nr konta
Jolanta Hojda 05 1140 2004 0000 3202 7902 5622

Umów się na konsultację za pośrednictwem formularza (określ swoje preferencje dotyczące dni i godzin) – odpiszemy w ciągu 12 godzin