OFERTA OSRODKA PSYCHOTERAPII

konsultacja

Zawsze poprzedza terapię. Spotkanie z psychoterapeutą, który podczas 1-2 spotkań pomoże określić problemy oraz przedstawi możliwy zakres i rodzaj współpracy.
Terapeuta na podstawie uważnej rozmowy i analizy zgłaszanych trudności przedstawi Klientowi swój sposób rozumienia jego trudności, zaproponuje optymalne kierunki i omówi możliwości oraz uzgodni z Pacjentem adekwatną formę pomocy spośród naszej oferty.

Współpracujemy także z innymi specjalistami, do których w razie potrzeby przekierowujemy lub włączamy ich w proces psychoterapii (psychiatra, terapeuta uzależnień, seksuolog, dietetyk, psychoonkolog, specjaliści od problemów związanych z niepłodnością i inni).

Czas trwania konsultacji 50 minut.

Zadzwoń, by umówić konsultację

psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób: tej, która przeżywa trudności i podejmuje terapię oraz psychoterapeuty, który będzie prowadził terapię i stwarzał warunki do pokonywania trudności i dokonywania zmian. Połączenie motywacji, zaangażowania, oczekiwań klienta z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami terapeuty pozwala osiągnąć potrzebne zmiany. Uzgodnimy cele i sposoby pracy. W ramach kontraktu psychoterapeutycznego ustalimy również zasady dotyczące poufności, ilości spotkań, zasad dotyczących płatności i odwoływania spotkań. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedzają 1-2 konsultacje.

Czas trwania sesji psychoterapeutycznej 50 minut.

Psychoterapia dla par i małżeństw

Psychoterapia dla par i małżeństw to spotkania z psychoterapeutą dla dwóch osób będących intymnym w związku. Gdy ludzie są razem, ale nie są szczęśliwi, nie potrafią się porozumieć
ponieważ:

 • coś się zmieniło w ich życiu,
 • oddalili się od siebie,
 • doszło do zdrady,
 • pojawia się gniew i agresja,
 • są rozczarowani związkiem,
 • chcieliby być szczęśliwsi razem.

To dobry moment by przy pomocy specjalisty na nowo się usłyszeć, zrozumieć, wyrazić wzajemne żale i urazy i popracować nad rozwiązaniami, nad ulepszaniem związku, poprawą komunikacji, odzyskiwaniem utraconej bliskości.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie (w zależności od problemów).

Czas trwania sesji terapii dla pary 80 minut.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna to forma pomocy, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę.
Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy terapeutycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Z drugiej strony, także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego.
Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie. Poszukujemy zrozumienia aktualnych problemów i tworzymy warunki do zmiany.
Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić.
Terapia rodzinna jest sytuacją dobrowolną i niezbędna jest w niej współpraca wszystkich zainteresowanych, co nie oznacza, że nie można mieć wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii.
W zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci, jest to uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie.
Częstotliwość oraz czas trwania terapii: na ogół spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, a terapia rozłożona jest na około 10-15 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę.
Czas trwania sesji – 90 minut.

Psychoterapia dla młodzieży

Psychoterapia adolescenta ukierunkowana jest na rozwój i wzmacnianie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli oraz dojrzalszych sposobów prowadzenia komunikacji. Ma ona na celu rozwijanie zachowań adaptacyjnych, umiejętności rozpoznawania przeżywanych emocji oraz rozumienia ich źródeł. Towarzyszy temu praca nad zmianą wzorca wchodzenia młodego człowieka w relacje i sposobu ich przeżywania, a do tego niezmiernie ważne jest zdobycie jego zaufania i zbudowanie więzi w relacji terapeutycznej. To wszystko sprawia, iż terapia mająca wprowadzić trwałe zmiany, musi być procesem długotrwałym, a wypracowywane efekty nie pojawiają się natychmiast.
Równie ważnym elementem jest prowadzona równolegle praca z rodziną, której celem jest nie tylko udzielenie rodzicom wsparcia i zwiększenie ich kompetencji wychowawczych, ale i wypracowanie nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji, zyskanie lepszego rozumienia motywów swojego działania i działania innych, a także poprawa relacji między członkami rodziny związana z większą życzliwością i szacunkiem dla potrzeb innych osób.

Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia grupowa

Systematyczne uczestnictwo w cyklicznych i regularnych potkaniach w 8 osobowej grupie prowadzonej przez psychoterapeutę. W grupie spotykają się osoby z podobnymi problemami. Zmiana, którą można uzyskać uczestnicząc w terapii grupowej zachodzi wskutek odziaływań terapeuty, zaangażowania klienta oraz procesu grupowego. Pracując nad swoimi problemami w grupie pacjent ma możliwość doświadczyć poczucia wspólnoty i podobieństw, ale także odrębności swojego świata. Ma możliwość otrzymywać wsparcie grupy i uczyć się wspierać samego siebie.
Kwalifikację do grupy poprzedza konsultacja indywidualna, która pozwala rozwiać wątpliwości dotyczące przeciwskazań do uczestnictwa w terapii grupowej.

Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 8 miesięcy.
Czas trwania sesji psychoterapii grupowej 2,5 godz. 

Porada psychologiczna i wsparcie

Porada psychologiczna jest przeznaczona dla osób, które poszukują wsparcia i doraźnej pomocy w rozwiązaniu konkretnych, bieżących problemów życiowych. Polega na zasięgnięciu opinii specjalisty, gdy ze względu okoliczności życiowe znajdziemy się w trudnej sytuacji (lub gdy w takiej sytuacji znajdzie się bliska nam osoba). Porada psychologiczna służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, często też ułożeniu konkretnego planu działania.
Typowe obszary, których może dotyczyć ta forma pomocy to:

 • problemy rodzinne (w związku, w relacjach z dziećmi, związane z chorobą bliskiej osoby),
 • kryzysy życiowe (związane z utratą zdrowia, pracy, bliskiej osoby, starzeniem się, żałobą),
 • ważne zmiany w życiu – rodzicielstwo, zawarcie małżeństwa, rozwód,
 • trudności w pracy (np. mobbing),
 • uzależnienie bliskiej osoby.

Porada psychologiczna nie jest psychoterapią, może natomiast stanowić wstęp do psychoterapii.
Gdy wyżej wymienione trudności mają charakter „ostry” porada psychologiczna nabiera charakteru interwencji kryzysowej.

Czas trwania sesji 50 minut.

Interwencja kryzysowa

Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Pomaga odnaleźć się w trudnej, życiowej sytuacji i zmobilizować zasoby niezbędne do lepszego poradzenia sobie.
Czasami wyjściu z kryzysu pojawia się potrzeba kontynuowania kontaktu w formie psychoterapii.

Czas trwania sesji 50 minut.

Psychoterapia Online
(przez Skype’a)

Jest to oferta dla osób, które z różnych względów nie mogą dojechać do naszego ośrodka. Coraz liczniejsze badania na całym świecie wskazują, że psychoterapia w formie online w formie wideo-rozmowy jest równie skuteczna jak psychoterapia w gabinecie.

Można z powodzeniem zajmować się podczas terapii na Skype takimi sprawami jak depresja, lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, bezsenność, żal i trauma oraz wieloma innymi włącznie z problemami w związkach podczas terapii dla par. Badania dowodzą, że pacjenci oceniają jakość relacji terapeutycznej online tak samo dobrze jak podczas terapii przeprowadzanej w gabinecie. Zachęcamy do spróbowania. Sesje indywidualne 50 min., pozostałe w zależności od rodzaju terapii (jak w pozostałych pozycjach naszej oferty)

Superwizja dla psychoterapeutów

Dla psychoterapeutów, studentów psychoterapii oraz psychologów.
Spotkanie dwójki (lub grupy) psychoterapeutów, z których jeden (certyfikowany superwizor) jest bardziej doświadczony i gotowy do dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą z zakresu prowadzenia procesu psychoterapii. Rolą superwizora jest pomoc terapeucie w analizowaniu i rozwiązywaniu trudności merytorycznych, osobistych, relacyjnych w prowadzonych w przez niego procesach terapeutycznych. Superwizja służy monitorowaniu i korygowaniu przebiegu oraz efektów procesu. Ułatwia psychoterapeucie bycie lepiej zorientowanym co dzieje się w terapii, w relacji terapeutycznej oraz w nim samym, aby dzięki temu mógł lepiej pomagać pacjentowi. Podobnie jak psychoterapia superwizja również przebiega z uwzględnieniem zasady poufności.
Częstotliwość oraz czas trwania superwizji zależy od potrzeb superwizanta (lub grupy superwizyjnej). Cena zależy od powyższych – do ustalenia z superwizorem
Oferujemy zniżki dla studentów psychoterapii oraz w przypadku regularnej współpracy.

Nasze standardy
Psychoterapia, którą świadczymy w Ośrodku Psychoterapii Podróż jest profesjonalna, oparta na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Jest zgodna z zasadami i standardami podejść psychoterapeutycznych jakie stosujemy a także z najnowsza wiedzą.
Przestrzegamy kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty. Mamy odpowiednie kompetencje potwierdzone dyplomami i certyfikatami. Regularnie poddajemy superwizji naszą pracę. Stale podnosimy nasze kwalifikacje. Jesteśmy zrzeszeni w stowarzyszeniach zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Polska Federacja Psychoterapii i inne)

Zespół

Jesteśmy zgranym zespołem wykształconych i doświadczonych specjalistów; psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, superwizorów. Nasze kwalifikacje potwierdzają odpowiednie certyfikaty i dyplomy. Mamy doświadczenie w pracy w różnych instytucjach, szpitalach, ośrodkach. Przynależymy do stowarzyszeń zawodowych i bezwzględnie przestrzegamy kodeksów etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty. Zapewniamy profesjonalizm, bezpieczeństwo i dyskrecję

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Pracujemy w podejściu, które korzysta z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych. W każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz skuteczne metody udzielania pomocy. Sięgamy do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.